Thơ Vật lý vui

Định luận Ôm

Cường độ dòng điện là I

Tìm I ta lấy U chia e-rờ®

Còn U thì tính sao đây?

Nếu U thì lấy e-rờ® nhân I

E-rờ® cũng dễ thôi mà

U trên I dưới, chia ra thấy liền.

Xem thêm:  Thơ tình Vật lý 1