Câu hỏi vật lý vui

Vì sao băng lại nổi trên mặt nước?

Đáp án: Khi nước ngưng kết thành băng, thể tích của nó tăng lên (khoảng 10%). Vì vậy, băng có cùng một thể tích sẽ nhẹ hơn so với nước. vì vậy băng có thể nổi trên mặt nước.

Xem thêm:  Ở Nam cực độ ẩm bằng bao nhiêu?