Câu hỏi vật lý vui

Vì sao đồng hồ đặt bên cạnh nam châm thì chạy không chính xac nữa?

Đáp án: Đồng hồ do nhiều thứ kim loại chế thành, trong số đó có kim loại dễ bị ảnh hưởng của nam châm, bị từ hóa nên đồng hồ chạy không còn đúng nữa.

Xem thêm:  Những lông mọc trên bề mặt thân giun đất có ý nghĩa gì đối với sự di chuyển của nó?